Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, θα αναπτυχθούν τα παρακάτω αποτελέσματα:

IO1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MAXIMUS

Αυτό το αποτέλεσμα είναι το βασικό παραδοτέο του έργου και συνίσταται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ψηφιακού, ευέλικτου και διαδραστικού συστήματος κινήτρων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και την ταυτόχρονη βελτίωση των εγκάρσιων δεξιοτήτων τους, της βαθιάς σκέψης και της δημιουργικής έκφρασης.

IO2: MAXIMUS ΔΟΚΙΜΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ APP

Αυτό το παραδοτέο είναι ανεξάρτητο αλλά στενά συνδεδεμένο με την IO1. Θα συνίσταται στην εφαρμογή του συστήματος κινήτρων στα συμμετέχοντα σχολεία και στη δοκιμή της πλατφόρμας με εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Στόχος είναι να διαπιστωθεί πώς λειτουργεί το σύστημα στην πράξη, να διαπιστωθούν τα λάθη, οι ελλείψεις κ.λπ. από την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και να διατεθεί το εργαλείο για χρήση στα σχολεία. Μόλις λάβουμε τα τελικά, επικυρωμένα αποτελέσματα, θα σχεδιάσουμε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και θα επεξεργαστούμε τα πρότυπα, έτσι ώστε το σύστημα να είναι προσβάσιμο τόσο από υπολογιστή, I-PADs όσο και από κινητά τηλέφωνα.

IO3: MAXIMUS ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτά τα εγχειρίδια θα παρέχουν στους χρήστες (εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους) τις βασικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος κινήτρων. Αυτό το παραδοτέο αποσκοπεί στην παροχή οδηγιών για μη έμπειρους χρήστες, ώστε να είναι πλήρως μεταβιβάσιμο σε άλλα σχολεία και εκπαιδευτικά πλαίσια. Προκειμένου να είναι πλήρως αξιοποιήσιμα στις εμπλεκόμενες χώρες, τα εγχειρίδια θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες των εταίρων-χωρών που συμμετέχουν.