Newsletter #1: Γνωρίστε το MAXIMUS

Τα κίνητρα ήταν ο πυρήνας της προσοχής των εκπαιδευτικών όλα αυτά τα χρόνια, καθώς αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μαθησιακής διαδικασίας. Η μάθηση είναι μια περίπλοκη, δυναμική διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσω της παρακίνησης και της δέσμευσης του εκπαιδευόμενου. Ο ξαφνικός ψηφιακός μετασχηματισμός που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αυτήν την πρόοδο ακόμη πιο δύσκολη και ακριβώς αυτό καθιστά τόσο απαραίτητο να βρούμε νέους τρόπους διδασκαλίας και συμμετοχής. Η αύξηση του κινήτρων δεν είναι τόσο εύκολη όσο η χρήση μιας συγκεκριμένης μεθόδου.

Σε τι Αφορά το Έργο;

Το έργο «Μεγιστοποίηση των κινήτρων και της συμμετοχής των μαθητών και μάθηση μέσω παιχνιδιοποιημένων περιβαλλόντων» (MAXIMUS) στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός ψηφιακού, προσαρμόσιμου και διαδραστικού συστήματος κινήτρων για τη συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση και ταυτόχρονα τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων, την αυτο-ανάπτυξή τους ενώ κατακτούν εγκάρσιες δεξιότητες, τη βαθιά σκέψη και τη δημιουργική έκφραση. Το σύστημα θα περιλαμβάνει στοιχεία που μοιάζουν με παιχνίδι για να εμπνεύσει αντιδράσεις που μοιάζουν με παιχνίδι και εμπλοκή των μαθητών. Το MAXIMUS συγκεντρώνει επτά πλήρεις εταίρους και έναν συνδεδεμένο εταίρο (Microregion 11+) από τέσσερις διαφορετικές χώρες της ΕΕ: Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία.

Οι στόχοι:

  • Αύξηση του επιπέδου εγρήγορσης στις τάξεις μέσω τεχνολογιών με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο
  • Αύξηση των κινήτρων και της ενεργούς δέσμευσης του μαθητή και ταυτόχρονα αύξηση των εγκάρσιων δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών
  • Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθούν τη δική τους πρόοδο και να κατανοούν την πρόοδο/επιτυχία τους. Επιτρέπει επίσης στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών σε διάφορους τομείς
  • Δημιουργία ενός ανοιχτού και προσβάσιμου περιβάλλοντος για τη σχολική κοινότητα
  • Βοήθεια προς τους δασκάλους/μαθητευόμενους να επιτύχουν έξυπνους (εφικτούς) στόχους στο μάθημα
  • Παροχή χρήσιμων εργαλείων στους εκπαιδευτικούς για να παρακινούν και να εμπλέκουν τους μαθητές

Εναρκτήρια συνάντηση στην Trnava της Σλοβακίας

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Maximus» πραγματοποιήθηκε μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 2021 στο Cífer της Σλοβακίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κοινοπραξία είχε την ευκαιρία να συζητήσει διάφορα θέματα διαχείρισης έργων, να σχεδιάσει λεπτομερώς τον καταμερισμό της εργασίας για όλα τα αποτελέσματα και να προβληματιστεί σχετικά με τη χρήση παιχνιδιοποιημένων περιβαλλόντων. Οι εταίροι τόνισαν το γεγονός ότι το σύστημα κινήτρων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού έργου θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να παρέχει ένα ελκυστικό και προσαρμόσιμο περιβάλλον στις διαφορετικές σχολικές πραγματικότητες.

Τι έχει επιτευχθεί έως τώρα:

Σχεδιασμός και ρύθμιση συστήματος Maximus – Οριστικοποιήσαμε την έκδοση επίδειξης του συστήματος Maximus, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ιστότοπου του έργου: https://maximusproject.eu/outcomes/. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην πολύτιμη ανατροφοδότηση που παρείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα διάφορα συμμετέχοντα σχολεία στη Σλοβακία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία και τις δεξιότητες γραφικού σχεδιασμού των τεχνολογικών εταίρων του έργου, IED από την Ελλάδα και KRR από τη Σλοβακία.

Επόμενα βήματα:

  • Δοκιμή και αναβάθμιση της πλατφόρμας Maximus- Κάθε σχολείο θα οργανώσει τουλάχιστον δύο γύρους δοκιμών πριν η πλατφόρμα επικυρωθεί και αναβαθμιστεί σε μια εφαρμογή για κινητά.
  • Παροχή χρήσιμων συμβουλων στους εκπαιδευτικούς για το πώς να παιχνιδοποιούν τη μάθηση
  • Παρχοχή στους χρήστες του Maximus (δάσκαλους και μαθητές) οδηγίες με γραφικού τρόπους και βίντεο για διευκόλυνση της χρήσης του.
  • Οργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων διάδοσης για να διευρύνει τους ορίζοντες του έργου και να οργανώσει 7 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις στο τέλος του έργου για να παρουσιάσει τα τελικά αποτελέσματα του έργου σε ένα ευρύ κοινό.